VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej agentúry FLORA TOUR spol. s r.o. (ďalej len Všeobecné podmienky) konkretizujú všeobecnú právnu úpravu, ktorá je obsiahnutá predovšetkým v Občianskom zákonníku a sú záväzné pre všetky vlastné služby ponúkané cestovnou agentúrou FLORA TOUR s.r.o. (ďalej len FLORA TOUR). Sprostredkované služby, ktoré ponúka CA FLORA TOUR, sa riadia vlastnými všeobecnými a prepravnými podmienkami, ak tomu nie je uvedené inak. Tieto Všeobecné podmienky tvoria súčasť každej Zmluvy o zájazde, Zmluvy o službe a súčasť každej objednávky. Podpisom zmluvy alebo objednávkou služieb potvrdzujete, že sú vám všetky tu zverejnené podmienky známe a súhlasíte s nimi. Preto vás prosíme, aby ste sa podrobne oboznámili so všetkými potrebnými informáciami.

I. Úvod

FLORA TOUR sa zameriava na poskytovanie vlastných produktov a služieb ako aj na autorizovaný predaj produktov zmluvných cestovných kancelárií a agentúr. Predmetom činnosti FLORA TOUR je: prevádzkovanie zmenárne; kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod); kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; poradenstvo v oblasti obchodu služieb;  organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; prieskum trhu; požičiavanie osobných motorových vozidiel; prevádzkovanie cestovnej agentúry; výroba drobných upomienkových predmetov; reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti; vedenie účtovníctva, činnosť účtovných poradcov; administratívne práce; prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, slovenského s výnimkou služieb súdnych prekladateľov a tlmočníkov; organizovanie kurzov, školení a seminárov; poskytovanie dátových služieb – internetová čitáreň; zhotovovanie web stránok v rozsahu voľnej živnosti; prenájom priemyselného a spotrebného tovaru; natáčanie videokamerou na zákazku; fotografické služby; požičiavanie a distribúcia filmov a videa; nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora.

II. Vznik zmluvného vzťahu

1. Pre potreby týchto Všeobecných podmienok sa účastníkmi zmluvného  vzťahu rozumejú:

a) obstarávateľ,cestovná agentúra FLORA TOUR s.r.o., IČO: 17317363 so sídlom Kúpeľná 6, 811 02 Bratislava (ďalej len FLORA TOUR), ktorý vstupuje do obchodného vzťahu vo vlastnom mene prostredníctvom siete vlastných predajných miest (pobočiek) alebo prostredníctvom externých zmluvných poradcov;

b) objednávateľ (zákazník),fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom zmluvu/objednávku ústne, web online objednávkovým formulárom, formou e-mailovej objednávky, faxom alebo telefonicky na dodanie služieb.

2. Zmluvný vzťah vzniká medzi FLORA TOUR a objednávateľom na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb alebo potvrdenej objednávky. Objednávateľ ručí za plnenie vlastných záväzkov, ako aj za plnenie záväzkov ďalších účastníkov uvedených v zmluve/objednávke.

3. Predmet zmluvy je určený podľa katalógu, dodatočných ponúk CA FLORA TOUR, potvrdených objednávok zo strany zákazníka, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitne dohodnutých podmienok, ktoré sú súčasťou potvrdenej objednávky.

4. Potvrdením objednávky sa CA FLORA TOUR zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

III. Cenové a platobné podmienky

1. Poskytovateľ má právo osobitne sa dohodnúť so zákazníkom cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke služieb i odlišne od Všeobecných podmienok, platného cenníka i iných zmlúv.

2. Ceny produktov poskytovaných FLORA TOUR, ktoré sú uvedené v katalógu, na webovej stránke alebo v ponukách, sú uvedené ako orientačné ceny a môžu podliehať ďalšej úprave. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve/objednávke.

3. Platbu ceny služieb je zákazník povinný uhradiť poskytovateľovi v hotovosti, a to v kontaktnom mieste určenom zmluvou/objednávkou alebo na účet uvedený vo faktúre.

4. Zákazník má povinnosť zaplatiť za objednané služby akceptované poskytovateľom riadne a včas. Cena objednaných služieb je splatná pred dodaním služieb podľa dohody na základe predbežnej faktúry (zálohy) alebo na základe daňového dokladu, pokiaľ sa s poskytovateľom zákazník nedohodne inak.

5. Zákazník má právo len na tie zľavy, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí uplatniť, v inom prípade nárok na poskytnutie zľavy zaniká. Pri poskytovaní zliav, resp. cenového zvýhodnenia pre deti, je smerodajný vek dieťaťa ku dňu čerpania služieb. Zákazník má právo využiť len jednu z prebiehajúcich zliav, ktorá sa vzťahuje na danú službu. Akákoľvek kombinácia zliav nie je možná.

6. Odmena CK je zahrnutá v cene produktov.

7. V prípade bezhotovostnej platby sa cena služieb považuje za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná cena služieb na účet poskytovateľa.

8. Cena služieb je splatná v eurách, v prípade dohody medzi poskytovateľom a zákazníkom je možné uhradiť cenu služieb v cudzej mene. Pri určení ceny v cudzej mene sa vychádza z kurzu cudzej meny, v ktorej zákazník za tovar platí, platného v deň uzatvorenia zmluvy alebo akceptácie objednávky.

9. Ak zákazník nedodrží deň splatnosti, poskytovateľ má právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň.

10. V prípade, že zákazník nezaplatí zálohu riadne a včas a podľa zmluvy/objednávky je potrebné zaplatiť poskytovateľovi zálohu, môže poskytovateľ po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na úhradu odmietnuť poskytnúť služby do doby, kým zákazník zálohu nezaplatí alebo odstúpiť od zmluvy/objednávky.

11. V prípade, že sa zákazník s poskytovateľom nedohodnú inak, zákazník musí uhradiť poskytovateľovi cenu za počet osôb/miest uvedených v uzatvorenej zmluve alebo objednávke.

12. Služby FLORA TOUR je možné objednať si na základe písomnej, ústnej, telefonickej, mailovej objednávky či online formulára uverejneného na web stránke.

13. Objednávka musí obsahovať:

a) identifikáciu (meno) zákazníka;

b) fakturačné údaje – v prípade, že zákazník požaduje vystavenie faktúry;

c) ďalšie údaje požadované poskytovateľom v závislosti na objednanej službe – napr. počet osôb, dĺžku trvania, dátum a čas, miesto stretnutia a pod);

d) požadovaný termín poskytnutia služby;

e) kontaktné údaje na osobu oprávnenú vybavovať danú objednávku;

f) spôsob platby.

14. Objednávka je záväzná až po ústnom, emailovom či písomnom potvrdení zo strany FLORA TOUR.

15. Po potvrdení objednávky poskytovateľom sa stáva objednávka záväzná a vzťahujú sa na ňu storno poplatky. V prípade zmeny náležitostí uvedených v objednávke FLORA TOUR má právo účtovať storno poplatky z konečnej ceny, a to:

– zrušenie objednávky 2 dni a menej pred dodaním služieb: 100 % storno poplatok,

– zrušenie objednávky 3 až 7 dni pred dodaním služieb: 75 % storno poplatok,

– zrušenie objednávky 8 až 14 dní pred dodaním služieb: 50 % storno poplatok,

– zrušenie objednávky 15 až 31 dní pred dodaním služieb: 25 % storno poplatok.

Ak bola zaplatená záloha, celá prepadá  v prospech poskytovateľa.

16. V prípade čiastočného storna služieb (t.j. zrušenie len niektorých služieb) platia storno podmienky na zrušený produkt tak, ako je to uvedené v predchádzajúcom bode.

17. Ak CA FLORA TOUR z tohto zrušenia alebo meškania vyplývajú ďalšie povinnosti a storno poplatky viažuce sa na už objednané služby, je zákazník povinný tieto poplatky uhradiť.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1. Základné práva objednávateľa zahŕňajú:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;

b) právo na informácie od FLORA TOUR o všetkých náležitostiach zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;

c) právo byť oboznámený o prípadných zmenách zmluvne dohodnutých služieb;

d) právo kedykoľvek pred čerpaním služieb odstúpiť od zmluvy podľa storno podmienok uvedených vyššie;

e) právo reklamovať nedostatky v súlade s reklamačným poriadkom.

2Základné povinnosti objednávateľa zahŕňajú:

a) poskytnúť FLORA TOUR pravdivo a úplne požadované údaje a akékoľvek zmeny týchto údajov  a príp. predložiť potrebné doklady pre riadne poskytnutie dohodnutých služieb podľa potreby CA.

b) v prípade objednaných služieb na konkrétny termín dostaviť sa na dohodnuté miesto odchodu aspoň 10 min pred dohodnutým začiatkom objednaných služieb. Ak sa zákazník nedostaví včas, CA FLORA TOUR nezaručuje dĺžku objednanej služby, ktorá môže byť skrátená o dĺžku meškania zákazníka, príp. presunutá na iný termín ani jej realizáciu.

c) zabezpečiť sprievod dospelého človeka u osôb mladších ako 15 rokov a u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje.

d) zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnutú službu v súlade s článkom II a III týchto všeobecných podmienok.

e) prevziať od CA doklady potrebné na poskytnutie služieb (napr. cestovné lístky).

f) byť schopný preukázať sa platným cestovným dokladom, príp. vízom a rešpektovať vstupné podmienky krajín, do ktorých cestujete.

g) rešpektovať pokyny sprievodcu, delegáta, príp. pracovníkov CA FLORA TOUR.

h) uhradiť škodu, ktorá príp. vznikla jeho zavinením.

i) v prípade reklamácie služieb je zákazník povinný reklamovať službu ihneď priamo u zamestnancov CA FLORA TOUR.

j) dávať pozor na svoje veci. V prípade straty CA FLORA TOUR nezodpovedá za straty počas poskytovania služieb.

3. K ďalším povinnostiam objednávateľa – právnickej osoby, ktorá je jedným z účastníkom zmluvného vzťahu patrí:

a) riadne informovať svojich účastníkov o Všeobecných podmienkach ako aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa poskytovaných služieb, o ich kvalite, rozsahu.

b) zabezpečiť, aby všetci účastníci dodržiavali základné povinnosti zákazníkov FLORA TOUR, tak ako je to uvedené v týchto podmienkach.

V. Práva a povinnosti poskytovateľa služieb CA FLORA TOUR

1. CA FLORA TOUR ako poskytovateľ služieb je povinná poskytovať všetky potrebné informácie svojmu zákazníkovi všetky skutočnosti týkajúce sa objednaných služieb, ktoré sú v dobe uzavretia zmluvy/objednávky známe a ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie zákazníkov o kúpe produktov.

2. CA FLORA TOUR je povinná poskytnúť zákazníkovi len vopred potvrdené a zaplatené služby, tak ako boli uvedené v zmluve/objednávke. O dodaní služieb bude vypracovaný daňový doklad.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť náležitosti poskytnutia služby z dôvodu vyššej moci, za ktoré sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, príp. predvídateľné, ale neovplyvniteľné, ktoré ovplyvňujú dodanie služieb, napr. štrajky, prírodné živly, technické a dopravné prekážky. Ak je to možné, poskytovateľ je povinný oznámiť zákazníkovi aspoň približný možný čas dodania služieb. V prípade, že dôsledkom pôsobenia vyššej moci stane plnenie služby nemožným, jeho povinnosť dodať objednané služby zaniká.

4. CA FLORA TOUR má výhradné vlastnícke a autorské právo ku katalógom a iným materiálom súvisiacich s poskytovanými službami. Zákazník nie je bez súhlasu oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály CA FLORA TOUR.

5. Ak poskytovateľ nebude schopný dodať zákazníkovi služby v dohodnutom termíne, po dohode so zákazníkom sa zmení termín objednaných služieb.

6. Ak poskytovateľ nebude schopný poskytnúť služby z dôvodov iných ako vyššie uvedených, po dohode so zákazníkom je povinný pripraviť náhradný program. Zákazník má v tomto prípade právo odstúpiť od zmluvy/objednávky, pričom uhradená záloha mu bude v plnej výške vrátená.

7. CA FLORA TOUR si vyhradzuje právo neposkytnúť niektoré služby v prípade nesplnenia minimálneho počtu účastníkov.

VI. Ukončenie zmluvy

1. Zmluvu/objednávku považujeme za ukončenú dňom, kedy sa vysporiadajú všetky práva, povinnosti a nároky zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

2. Pred dobou splatnosti je možné zmluvu/objednávku ukončiť odstúpením podľa týchto všeobecných podmienok. V prípade niektorých produktov platia špecifické obchodné podmienky.

3. Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:

a) Ak zákazník mešká s platbou ceny služieb, a to aj napriek výzve zo strany poskytovateľa na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote.

b) Až po uzatvorení zmluvy/objednávky so zákazníkom vznikli preukázateľné skutočnosti na strane zákazníka, ktoré oprávnene hovoria o pochybnostiach o skorom alebo úplnom naplnení všetkých povinností a záväzkov zo strany zákazníka, predovšetkým k zaplateniu ceny služieb, má poskytovateľ právo odstúpiť, príp. požadovať od zákazníka okamžitú úhradu ceny služieb, aj keď údaje na faktúre sú iné.

c) Nebola riadne a včas uhradená záloha služieb v súlade s Všeobecnými podmienkami.

d) V ostatných prípadoch, keď tak umožňujú  Všeobecné podmienky, zmluva/objednávka alebo všeobecne záväzné predpisy.

4. V prípade odstúpenia zmluva/objednávka zaniká od počiatku. Zmluva/objednávka je platná do momentu doručenia odstúpenia poskytovateľa zákazníkovi. V prípade odstúpenia od zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvy/objednávky, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie a pod.

VII. Ochrana osobných údajov

Poskytnutím osobných údajov CA FLORA TOUR zákazník udeľuje spoločnosti bezvýhradný a výslovný súhlas spracúvať a uchovávať osobné údaje poskytnuté pri vypĺňaní online objednávkového formulára ako aj iných dokumentov pripravených FLORA TOUR. Vyplnením predkladaného formulára zákazník udeľuje súhlas so zaradením do evidencie zákazníkov cestovnej agentúry Flora Tour a tak získava možnosť bezplatného zasielania informácií o produktoch FLORA TOUR. Získané údaje budú využité výlučne na marketingové účely a zefektívnenia služieb. Cestovná agentúra bude akceptovať odvolanie tohto súhlasu kedykoľvek podľa potrieb zákazníka na uvedené kontaktné údaje. Cestovná agentúra sa zaväzuje pracovať, archivovať a likvidovať údaje v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. V prípade, že zákazník nebude mať záujem o zasielanie newsletterov, stačí, ak zašlete nasledovný text: „Neželám si byť informovaný o novinkách FLORA TOUR“ na e-mail: reservation@floratour.sk.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky sú záväzné od 01.01.2012.

2. Poskytovateľ má právo meniť obsah Všeobecných podmienok kedykoľvek bez predchádzajúceho upovedomenia. Pre zákazníka sú záväzné až zverejnením nového znenia Všeobecných podmienok na kontaktnom mieste poskytovateľa alebo na internetovej stránke poskytovateľa.