OBCHODNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ PREDAJ

Obchodné podmienky cestovnej agentúry FLORA TOUR spol. s r.o. (ďalej len Obchodné podmienky) konkretizujú všeobecnú právnu úpravu, ktorá je obsiahnutá predovšetkým v Občianskom zákonníku a sú záväzné pre služby ponúkané cestovnou agentúrou FLORA TOUR s.r.o. (ďalej len FLORA TOUR) prostredníctvom internetového obchodu zriadeného na portáli www.floratour.sk (ďalej len e-shop). Obchodné podmienky sú doplnením Všeobecných obchodných podmienok cestovnej agentúry Flora Tour s.r.o., ako aj vlastných a prepravných podmienok vzťahujúcich sa na sprostredkované služby. Tieto Obchodné podmienky tvoria súčasť každej objednávky vykonanej prostredníctvom elektronického formulára. Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára potvrdzujete, že sú vám všetky zverejnené podmienky známe a súhlasíte s nimi. Preto Vás prosíme, aby ste sa oboznámili so všetkými potrebnými informáciami.

1. Základné usnatovenia

 • 1. Pre potreby týchto Obchodných podmienok sa účastníkmi zmluvného vzťahu rozumejú:

a) obstarávateľ, cestovná agentúra FLORA TOUR s.r.o., IČO: 17317363 so sídlom Kúpeľná 6, 811 02 Bratislava (ďalej len FLORA TOUR), ktorý vstupuje do obchodného vzťahu vo vlastnom mene prostredníctvom e-shopu.

b) objednávateľ (zákazník), fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom objednávku online objednávkovým formulárom.

 • 2. Zmluvný vzťah vzniká medzi FLORA TOUR a objednávateľom na základe potvrdenej objednávky zo strany obstarávateľa.Objednávateľ ručí za plnenie vlastných záväzkov.
 • 3. Predmet zmluvy je určený podľa katalógu, dodatočných ponúk CA FLORA TOUR, potvrdených objednávok zo strany zákazníka, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitne dohodnutých podmienok, ktoré sú súčasťou potvrdenej objednávky.
 • 4. Potvrdením objednávky sa CA FLORA TOUR zaväzuje poskytnúť službyv dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

2. Objednanie tovaru

 • 1. Kúpa tovaru sa vykonáva prostredníctvom vystavenia a zaslania online objednávkového formuláru umiestneného na stránkach www.floratour.sk zo strany kupujúceho, ktorý musí byť následne odsúhlasený / akceptovaný predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží po odoslaní objednávky na portáli, nie je možné považovať za záväzné akceptovanie objednávky.
 • 2. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim, predávajúci pošle zákazníkovi potvrdenie objednávky, pri ktorom zákazník odkliknutím príslušného políčka potvrdzuje správnosť objednávky a všetkých jej náležitostí. Zároveň kupujúci zakliknutím príslušného políčka potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a že bol oboznámený s tým, že podaním objednávky a súčasťou objednávky vzniká povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.
 • 3. Pre možnosť aktívneho nakupovania na nákupnom portáli je kupujúci povinný, aby kupujúci vyplnil registračný formulár. Vyplnením registračného formulára udeľuje predajcovi súhlas so spracovaním osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 8 a násl. VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať pri zaslaní objednávky, keďže ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť ovplyvňuje dodanie tovaru kupujúceho. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinností kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 • 1. Predávajúci je povinný:

a) na základe objednávky potvrdenej predávajúcim dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Spôsob doručenia závisí od konkrétneho tovaru. Pri objednávke lístkov na Twin City Liner je predávajúci povinný vystaviť lístky pred žiadaným odchodom po dohode s kupujúcim podľa otváracích hodín prevádzkovateľa

b) bezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie tovaru.

  • 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
  • 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, obsadenosti služieb, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu vyššej moci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním zadaný účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. V prípade, že musí predávajúci zrušiť službu, kupujúci nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny za objednaný tovar a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (napr. doprava do miesta poskytnutia služby, strava a pod.).

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 • 1. Kupujúci je povinný:

– prevziať zakúpený alebo objednaný tovar tak, ako je to uvedené v objednávke.
– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
– nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

 • 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

 • 1. Tovar je predávaný podľa cenníkov umiestnených na webovom portáli, príp. podľa ďalších doplnkových cenníkov. V prípade platieb uhradených internetovým prevodom si predávajúci účtuje účtovný poplatok vo výške 1,5% (pri platbe kartami vydanými na Slovensku) a 2% (pri platbe kartami vydanými mimo Slovenska). Predávajúci neakceptuje platobné karty Diners Club a American Express. V prípade, že sa jedná o objednávku tovaru, pri ktorom nie je uvedená cena, predávajúci je povinný cenu nakalkulovať a oboznámiť kupujúceho o konečnej cene.
 • 2. Predávajúci je povinný objednávku potvrdiť / nepotvrdiť kupujúcemu do 5 pracovných dní od prijatia objednávky od kupujúceho.
 • 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme alebo objednanú službu nevyužije, má predávajúci právo účtovať kupujúcemu storno poplatky tak, ako je to uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho. Miesto dodania tovaru je uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • 4. Popisy, fotky a iné údaje uvedené na webovej stránke cestovnej agentúry alebo v propagačných materiáloch sú len nezáväznými údajmi.
 • 5. Spôsob platby: v hotovosti pri prevzatí lístka / voucheru na poskytnutie služieb alebo prevodom na účet.
 • 6. Kupujúci má nárok na spotrebu danej služby až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.

6. Kúpna cena

 • 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v potvrdenej kúpnej zmluve / objednávke zo strany predávajúceho formou hotovostnej platby v určenej pobočke predávajúceho, platobnou kartou v určenej pobočke predávajúceho alebo bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, uvedeného v záväznej akceptácii objednávky.
 • 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny predpisov, zmeny cien od poskytovateľov služieb alebo dodávateľov tovaru.
 • 3. V prípade platby bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna suma pripísaná na účet predávajúceho.
 • 4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí lístkov alebo voucherov, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.
 • 5. V prípade, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • 6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny a bola zaplatená záloha, záloha prepadá v prospech predávajúceho.

7. Reklamačný poriadok

 • 1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ alebo osoby, ktoré nakupujú tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb.
 • 2.  V prípade, že zakúpená vstupenka / voucher obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje, resp. obsahuje chybné údaje, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady nahlásiť predávajúcemu e-mailom na adresu floratour@floratour.sk. Dodatočne zistené vady nebudú akceptované. Predávajúci sa zaručuje, že reklamáciu bude riešiť v čo najskoršom možnom termíne. Reklamácia nebude uznaná po uskutočnení akcie, príp. po jej zrušení.
 • 3. Flora Tour, s. r. o. nezodpovedá za poskytovateľa služby.
 • 4. V prípade nespokojnosti s poskytnutou službou má kupujúci právo podať reklamáciu, avšak musí tak spraviť priamo na mieste u reprezentanta spoločnosti, aby bolo možné prísť k okamžitej náprave alebo v prípade, že to nie je možné ihneď, sťažnosť musí podať po uskutočnení služby priamo v pobočkách spoločnosti alebo odoslaním e-mailu na adresu floratour@floratour.sk.

8. Osobné údaje a ich ochrana

 • 1. Poskytnutím osobných údajov CA FLORA TOUR zákazník udeľuje spoločnosti bezvýhradný a výslovný súhlasspracúvať a uchovávať osobné údaje poskytnuté pri vypĺňaní online objednávkového formulára a inej komunikácii s predávajúcim. Vyplnením predkladaného formulára zákazník udeľuje súhlas so zaradením do evidencie zákazníkov cestovnej agentúry Flora Tour, čím získava možnosť bezplatného zasielania informácií o produktoch FLORA TOUR. Získané údaje budú využité výlučne na marketingové účely a zefektívnenia služieb. Cestovná agentúra bude akceptovať odvolanie tohto súhlasu kedykoľvek podľa potrieb zákazníka na uvedené kontaktné údaje. Cestovná agentúra sa zaväzuje pracovať, archivovať a likvidovať údaje v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. V prípade, že zákazník nebude mať záujem o zasielanie newsletterov, stačí, ak zašlete nasledovný text: „Neželám si byť informovaný o novinkách FLORA TOUR“ na e-mail: reservation@floratour.sk.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • 1. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu obsadenosti, nedostupnosti tovaru / služieb, ak dodávateľ služieb prerušil poskytovanie služieb, čo znemožnilo realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodu vyššej moci. Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpenia od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 • 2. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”).

Záverečné ustanovenia

 • 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočnená vo forme e-mailových správ, príp. telefonickými rozhovormi.

V Bratislave, dňa 1.7.2015